Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi -> Giá Cá Rô Phi

 

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 21/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 20/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 20/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 20/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 17/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 17/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 17/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 16/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 16/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 15/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 15/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 15/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 15/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 14/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 14/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 14/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 13/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 13/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 13/5/2019 tại ĐBSCL ổn định