Hotline: 0936.288.112


Tôm

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/11-12/11/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/10-31/10/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/10-29/10/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/10-22/10/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/10-15/10/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/9-17/9/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/9-10/9/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/8-31/8/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/8-27/8/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/8-20/8/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/8-13/8/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/7-30/7/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/7-16/7/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/7-9/7/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/6-30/6/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/6-11/6/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-30/4/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-23/4/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-17/4/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-9/4/19