Hotline: 0936.288.112


Cá tra

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/9-10/9/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất 8 tháng năm 2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất tháng 8/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất tháng 8/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ ngày 1/8-20/8/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ ngày 1/8-13/8/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất tháng 7/2019 (sơ bộ)

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất lũy kế từ 1/7-23/7/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong 6 tháng năm 2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong 6 tháng năm 2019

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 1/7-9/7/2019

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 1/7-9/7/2019

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 30/1-12/2/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 30/1-12/2/2019 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 30/1-12/2/2019 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 30/1-12/2/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 23/1-29/1/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 23/1-29/1/2019 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 23/1-29/1/2019 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 23/1-29/1/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 16/1-22/1/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 16/1-22/1/2019 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 16/1-22/1/2019 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 16/1-22/1/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 9/1-15/1/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 9/1-15/1/2019 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 9/1-15/1/2019 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 9/1-15/1/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 3/1-9/1/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 3/1-9/1/2019 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 3/1-9/1/2019 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 3/1-9/1/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 26/12/2018-1/1/2019 (sơ bộ)

Top 20 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 26/12/2018-1/1/2019 (sơ bộ)