Hotline: 0936.288.112


Tôm

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/2-14/2/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-14/2/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/2-7/2/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-7/2/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/1-31/1/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/1-31/1/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/1-16/1/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/1-16/1/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/1-10/1/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/1-10/1/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/12-31/12/16

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/12-31/12/16

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/12-27/12/16

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/12-27/12/16

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/12-20/12/16

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/12-20/12/16

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/12-6/12/16

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/12-6/12/16

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/11-29/11/16

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/11-29/11/16