Hotline: 0936.288.112


Tôm

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/3-31/3/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/3-28/3/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/3-28/3/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/3-21/3/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/3-21/3/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/3-6/3/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/3-6/3/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/2-28/2/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-28/2/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/2-21/2/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-21/2/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/2-14/2/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-14/2/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/2-7/2/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-7/2/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/1-31/1/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/1-31/1/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/1-16/1/17

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/1-16/1/17

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/1-10/1/17