Hotline: 0936.288.112


Tôm

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/6-26/6/18

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/6-12/6/18

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/6-12/6/18

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/5-22/5/18

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/5-22/5/18

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/5-15/5/18

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/5-15/5/18

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/5-8/5/18

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/5-8/5/18

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/4-30/4/18

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-30/4/18

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/4-24/4/18

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-24/4/18

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/4-17/4/18

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-17/4/18

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/4-10/4/18

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-10/4/18

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/3-31/3/18

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/3-27/3/18

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/3-27/3/18